Sklep należy do FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI FILMOWEJ FILMPRO (KRS: 0000441968, NIP: 5252545167, REGON: 146432108)

Zasady sprzedaży Ebooków w sklepie internetowym FilmPRO

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy załącznik określa zasady sprzedaży Ebooków za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://filmpro.com.pl, w tym wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących z tym związane. Postanowienia niniejszego załącznika dotyczą Ebooków w formie plików cyfrowych, czyli Ebooków niezapisanych na nośniku materialnym.

2. Kupujący może dokonać zakupu Ebooka jako gość – bez konieczności założenia konta.

3. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu na zakup Ebooka oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz niniejszego Załącznika nr 1.

4. Każdy nabywany Ebook jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Kupującego.

5. Ebooki mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w formacie PDF.

§2

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia na zakup Ebooka, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) Kupujący zaznacza wybrany tytułu Ebooka za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”,

2) Kupujący przechodzi do widoku koszyka,

3) Kupujący wypełnia formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,

4) Kupujący wybiera formę płatności,

5) Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu

odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę

prawa odstąpienia od umowy,

6) Kupujący zapoznaje się z Regulaminem, w tym z niniejszym załącznikiem nr 1 i go

akceptuje. Kupujący akceptuje Regulamin i załącznik nr 1 tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu i załącznika nr 1 jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

7) Kupujący naciska przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie

przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Ebooków objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

3. Po złożeniu zamówienia, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności.

§3

 Metody płatności

W przypadku dokonywania zamówienia na Ebooki dostępną metodą płatności w Sklepie jest płatność on-line za pośrednictwem Przelewy24.

§4

Realizacja zamówienia

1. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Ebooka może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności za Ebook z góry.

2. Zamówienie zawierające Ebook/Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.

3. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu pełnej płatności Sprzedawca prześle na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość email z linkiem do ściągnięcia Ebooka w formie pliku cyfrowego.

4. W ramach składania zamówienia na zakup Ebooka, Kupujący nie ma możliwości złożenia zamówienia na zakup produktów innych niż Ebook.

5. Kupujący ma możliwość zamówienia kilku Ebooków, w tym kilka sztuk Ebooka o danym tytule.

6. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

§5

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§6

Zasady korzystania z Ebooka

 

1. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Kupującego poprzez wysłanie Kupującemu na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wiadomości email wraz z linkiem do ściągnięcia Ebooka w formie cyfrowej.

2. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „LINK” znajdujący się przy danym tytule Ebooka. Po kliknięciu na przycisk „LINK” zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.

3. Plik może zostać zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci. Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez czas nieokreślony.

4. Kupujący ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:

1) rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno

w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na

takie rozpowszechnianie,

2) zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego

lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis powszechnie

obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

6. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie

Ebooków jest niedozwolone.

§7

Cena

1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej „sztuki” danego Ebooka jest podana na stronie Sklepu obok tytułu danego Ebooka. Cena podana w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego wiąże Strony.

2. Sprzedawca podaje na stronie Sklepu cenę brutto, tj. cenę uwzględniającą podatek od towarów i usług.

§8

Reklamacje

1. W związku ze złożeniem zamówienia na Ebooki w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:

1) Zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie,

2) W ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego

płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Ebook, nie zostanie udostępniona

Kupującemu możliwość jego uruchomienia.

2. Warunki składania reklamacji określone są w §10 Regulaminu.

§9

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku nr 1 stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego FilmPro dostępnego pod adresem https://filmpro.com.pl/regulamin.

§10

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail rfk@filmpro.com.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.